ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletขันน้ำมนต์
bulletเหรียญนาคเกี้ยว
dot
dot
bulletวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์


คำนิยม

www.arnisong.com 

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (ทำไมต้องทำ)

        การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จัดเป็นบุญพิธีที่มีมาแต่โบราณ และนิยมกระทำกันมาจนถึงในปัจจุบันนี้ รวมถึงการทำบุญเปิดสำนักงาน ห้างร้าน และบริษัทต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้เลยว่า เมื่อเราซื้อบ้านหรือปลูกบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้คนก็มักจะถามเราว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือยัง แล้วจะทำเมื่อไร อย่างนี้เป็นต้น

อนึ่ง การได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หรือทำบุญเปิดสำนักงาน เป็นต้นนี้ ถือว่าได้นำสิริมงคลมาให้แก่ผู้กระทำและตัวบ้าน อาคาร สถานที่นั้น ๆ อย่างแท้จริง  มีพระมหาเถระรูปหนึ่งได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า การทำบุญบ้านนอกจากจะทำให้เราได้บุญได้กุศลมากแล้ว ยังถือเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับเจ้าที่เจ้าทางไปในตัวด้วย โดยเฉพาะพวกเทวดาที่สิงสถิตอยู่บนพื้นดินที่เรียกว่า ภุมเทวดา หรือพระภูมิเจ้าที่นั่นเอง เพราะในขณะที่เราทำบุญแล้วกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติและเทวดาเหล่านั้นแล้ว พวกเทวดาที่ได้รับการบูชาก็จะกลับมามีกัลยาณจิตคิดป้องกันรักษา ช่วยให้เราได้แคล้วคลาดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

เรื่องที่กล่าวมานี้ ไม่ได้กล่าวอย่างเหลวไหวหรือคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยคล้อยตามชาวโลกแต่ประการใดเลย เพราะมีปรากฏเรื่องราวทำนองนี้อยู่ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค ว่า มหาอำมาตย์แคว้นมคธ ๒ ท่าน คือ สุนีธะมหาอำมาตย์ และวัสสการะมหาอำมาตย์  ได้สร้างพระนคร ที่ตำบลบ้านปาฏลิ เพื่อป้องกันชาววัชชี ท่านกล่าวว่าแคว้นวัชชีนี้เป็นแคว้นเล็ก ๆ แต่ว่ารบเก่งมาก ถ้าเปรียบก็คงคล้ายกับชาวบ้านบางระจันของไทยเราสมัยอยุธยากระมัง

ต่อมาได้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหาร เพื่อให้เกิดกุศลและปีติปราโมทย์ เมื่อพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์ไปถึง เจ้าภาพคือท่านมหาอำมาตย์ทั้งสอง ก็ได้ประเคนอาหารคาวหวานอันประณีตด้วยมือของตนเอง เสร็จแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงกระทำอนุโมทนาแก่มหาอำมาตย์ทั้งสองด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่า

 

คาถาอนุโมทนา

ยสฺมึ ปเทเส กปฺเปติ     วาสํ ปณฺฑิตชาติโย          

สีลวนฺเตตฺถ โภเชตฺวา    สญฺเต พฺรหฺมจาริโน

ยา ตตฺถ เทวตา อาสุ    ตาสํ ทกฺขิณมาทิเส  

ตา ปูชิตา ปูชยนฺติ      มานิตา มานยนฺติ นํ 

ตโต นํ อนุกมฺปนฺติ      มาตา ปุตฺตํว โอรสํ  

เทวตานุกมฺปิโต โปโส    สทา ภทฺรานิ ปสฺสตีติ  

คำแปล

บัณฑิตชาติอยู่ ในประเทศใด

เลี้ยงดูท่านผู้มีศีล   ผู้สำรวม  ประพฤติพรหม-

จรรย์ในประเทศนั้น   และได้อุทิศทักษิณาแก่

เหล่าเทวดาผู้สถิตในสถานที่นั้น เทวดาเหล่า

นั้นอันบัณฑิตชาติบูชาแล้ว       ย่อมบูชาตอบ

อันบัณฑิตชาตินับถือแล้ว      ย่อมนับถือตอบ

ซึ่งบัณฑิตชาตินั้น       แต่นั้น  ย่อมอนุเคราะห์

บัณฑิตชาตินั้น      ดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้

เกิดแต่อก        ฉะนั้น  คนที่เทวดาอนุเคราะห์

แล้ว  ย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ

 

ด้วยเหตุนี้เอง เราท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หรือ ทำบุญเปิดห้างร้าน สำนักงาน บริษัทต่าง ๆ จึงถือว่าได้ประสบกับบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาล จะได้พบเห็นแต่สิ่งที่ดีที่เจริญ เนื่องจากได้ทำทานคือการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์ ได้รับศีลรักษาศีล ได้กระทำจิตใจให้สงบในขณะฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ เรียกว่าได้เจริญภาวนา บุญทั้ง ๓ ประการที่กล่าวนี้จัดว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ อันจะนำตัวเราให้เข้าถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ทำให้ชีวิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ปราศจากอุปัทวอันตรายและภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ดังนั้น เมื่อทำบุญเสร็จแล้วนอกจากจะแผ่ส่วนบุญกุศลให้ญาติ และบรรพบุรุษของเราเป็นหลักแล้ว ก็อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ไปให้กับเหล่าเทวดาที่สิงสถิตอยู่ ณ สถานที่นั้น ๆ ด้วยก็แล้วกัน   

 สุดท้ายนี้ อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรแก่ อานิสงส์ ดอทคอมและทีมงาน ที่ได้มีส่วนร่วมแห่งบุญ ด้วยการจัดการนิมนต์พระ จัดเตรียมเสนาสนะ(ที่นั่ง) อุปกรณ์เครื่องใช้จัดงานทำบุญ รวมถึงชุดไทยธรรมถวายพระ ถือว่าได้ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะท่านเจ้าภาพได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือได้กระทำด้วยความตั้งใจ ต้องการยกระดับจิตใจของผู้ทำบุญให้เกิดศรัทธา พัฒนาจิตใจ ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทำให้เจ้าภาพได้อิ่มบุญอย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้น อานิสงส์ ดอทคอม และทีมงานยังได้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วย

ในการนี้ จึงขออนุโมทนา โดยขออ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และอำนาจคุณงามความดีต่าง ที่ได้สั่งสมอบรมมา โปรดดลบันดาลปกปักรักษาให้อานิสงส์ ดอทคอม และทีมงาน จงประสบแต่ความสุขความเจริญในอาชีพหน้าที่การงาน และ มีความรุ่งเรืองไพศาลในพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยนิราศปราศจาก สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย คิดประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบ ประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้สำเร็จสมตามความประสงค์ในสิ่งนั้น จงทุกประการ เทอญ ฯ  

  
บุญที่ทำ นำดี ค่าชีวิต บุญย่อมติด ตามไป ในภพหน้า บุญเป็นมิตร ติดตาม ยามชีวา ขอท่านอย่า คิดขาด ประมาทบุญ ฯ

พระมหาเสนาะ กิตฺติเสโน ป.ธ.๙ พธ.บ., ศศ.ม.

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวง

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

 

อานิสงส์  รับจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่  รับจัดงานทำบุญบ้าน  รับจัดงานทำบุญสำนักงาน รับจัดงานทำบุญครบ 7 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 50 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 100 วัน  รับจัดงานทำบุญวันเกิด  รับจัดงานงานทำบุญเลี้ยงพระ  รับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่   รับจัดอาหารว่าง  รับจัดอาหารทำบุญเลี่้ยงพระ  รับจัดอาหารงานเลี้ยง   รับจัดอาหารว่าง  รับจัด coffe break  รับจัดอาหารกล่อง  รับจัด CocktailCopyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com